top of page

Varda Rotem | Sculptures

Contemporary

Exhibitions

New York

Artura

Givataim

Fusion Museum NY

Paris

ורדה רותם / תלוי בחלל  

 

ורדה רותם מפסלת פסלי ענק עשויים מתכת תעשייתית מסיבית התלויים להם בחלל הגלריה ויוצרים דיאלוג בעל משמעות כפולה עם הצופה. מצד אחד, פסלים אלה מבטאים יותר מכל פרשנות לאמנות המופשטת, כפי שבאה לידי ביטוי באסכולת ה"סופרמטיזם" שהמשיך את הקונסטרוקטיביזם המופשט, בתחילת המאה העשרים (מלביץ' היה מבשר התנועה, שבדקה את היחסים הצורניים שבין הצורות הגיאומטריות). מאידך, מהווה תצוגה זו, המחשה בולטת לעקרונותיו של הקונסטרוקטיביזם, שטען, כי עתיד האמנות יהיה לבדוק את עיצוב החלל יותר מאשר את עיצוב המסה של העבודה.ורדה רותם, המתעמת לדבריה, עם "הרכות של העוצמה". ממשיכה את מסעה היצירתי לאיתור, מחקר ובדיקת צפונותיה של האמנות הפלסטית במקומות ובזמנים המצליחים לרגש אותה באופן אישי. היא יוצרת סדרה נוספת של פסלים, היכולים להוות המשך ישיר להיותה יוצרת תכשיטי נוף, השואבים את הצופה בהם לדיאלוג מופלא עמם ועם הסביבה בה הם נתונים. הסדרה הנוכחית – יש בה מעין פרובוקציה, מעין התרסה קיימת וברורה המכוונת אל עיניו וליבו של הצופה בה. מיצב זה עוסק בריקנות החלל, אותה ריקנות שנודעה לה חשיבות, שאינה נופלת מזו של המוצק.

Copyright © 2008 Varda Rotem.  All Rights Reserved.

bottom of page